• multiply london design festival
MultiPly preview

MultiPly

การร่วมมือกันระหว่าง AHEC สถาปนิก Waugh Thistleton และ Arup พร้อมการออกแบบแสงสว่างโดย SEAM MultiPly ท้าทายวิธีการสร้างเมืองและเมืองใหญ่ โดยใช้ไม้ทิวลิปวูดอเมริกันที่มีค่าวามยั่งยืนและนวัตกรรมวิธีการก่อสร้าง เพื่อเผชิญหน้ากับสองความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกปัจจุบัน คือ ความต้องการที่อยู่อาศัยอย่างเร่งด่วนและภาวะฉุกเฉินในการต่อสู้กับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง นำเสนอใน London Design Festival 2018 งานสถาปัตกรรมใหม่ลอนดอน และเป็นส่วนหนึ่งของงาน Interni's Human Spaces ที่ มิลาน แสดงให้เห็นถึงการใช้ไม้แปรรูปทางวิศวกรรมและการก่อสร้างแบบโมดูลาร์ ซึ่งอาคารสามารถแยกชิ้นส่วนได้ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างได้และนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างจนกว่าจะหมดอายุการใช้งาน