Tài liệu hướng dẫn có hình ảnh minh họa về các loại gỗ cứng Hoa Kỳ

Giải thích đơn giản về hệ thống phân loại NHLA, đây là tiêu chuẩn quốc gia dành cho ngành công nghiệp gỗ cứng Hoa Kỳ và là cơ sở để phân loại xuất khẩu.

NGÀY PHÁT HÀNH:
CHI PHÍ Miễn phí
vietnamese-species-guide-cover