• AHEP

American Hardwood Environmental Profile

AHEC đã phát triển hệ thống trực tuyến dễ sử dụng để cho phép các nhà xuất khẩu gỗ cứng của Hoa Kỳ và thành viên AHEC cung cấp Hồ Sơ Đánh Giá Tác Động Môi Trường của Hàng Gỗ Cứng ở Hoa Kỳ (AHEP) một cách toàn diện, trong đó, mỗi lô hàng sản phẩm được giao tới bất kỳ thị trường nào trên thế giới.

Mỗi AHEP cấp quyền truy cập thông tin về nguy cơ xảy ra tính bất hợp pháp và tính bền vững của các loại gỗ cứng Hoa Kỳ có trong lô hàng đó, cùng với dữ liệu định lượng về các tác động môi trường liên quan đến việc giao hàng cho khách hàng cá nhân ở bất cứ nơi đâu trên thế giới.

Mỗi AHEP kết hợp đầu ra từ dự án Đánh Giá Vòng Đời (LCA) môi trường AHEC (được thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 14040 về LCA và được hội đồng độc lập đánh giá nghiêm túc), với thông tin được lấy từ các nguồn dữ liệu đáng tin cậy khác để chứng minh tính hợp pháp và bền vững của gỗ xẻ cứng và gỗ veneer Hoa Kỳ vào thị trường xuất khẩu.

Các AHEP được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu “thẩm định” phát sinh từ luật khai thác gỗ bất hợp pháp như Đạo Luật Lacey ở Hoa Kỳ, Quy Định về Gỗ Xẻ Châu Âu và luật “Mua Sắm Xanh” của Nhật Bản. AHEP cũng khuyến khích thị trường công nhận lợi ích môi trường trên phạm vi rộng của gỗ cứng Hoa Kỳ.

AHEP có thể được điều chỉnh riêng cho bất kỳ loài nào trong số 19 loài cây gỗ cứng của Hoa Kỳ, chiếm hơn 95% tổng sản lượng gỗ cứng Hoa Kỳ. Dữ liệu cũng có thể được điều chỉnh theo các thông số chính như tuyến đường và chế độ vận chuyển. Dữ liệu bao gồm dữ liệu về hầu hết các loại tác động môi trường mà các nhà sản xuất yêu cầu để lập Tuyên Bố Sản Phẩm Môi Trường (EPD) chính thức phù hợp với tiêu chuẩn EN 15804 để đánh giá vật liệu xây dựng tại Châu Âu trên khía cạnh môi trường (như Khả Năng Nóng Lên Toàn Cầu, khả năng Axit Hóa, khả năng Phú Dưỡng).