• Milan-Expo-Floor_White-oak-(20)_carousel.jpg
  • BŁYSKAWICZNA ODNAWIALNOŚĆ DREWNA

   Regularnie korzystamy z historycznych baz danych dotyczących zasobów leśnych USA, aby pokazać, jak ekologicznym i odnawialnym surowcem jest amerykańskie drewno liściaste. Jego zasoby są ogromne i dynamicznie rosną. W latach 1953-2012 zasoby amerykańskiego drewna liściastego wzrosły o ponad 130%. Na podstawie informacji z federalnych baz danych obliczyliśmy, że wystarczyło zaledwie 25 sekund, by zasoby białego dębu amerykańskiego wykorzystanego do wykonania 500m2 podłogi w tym pawilonie zostały naturalnie odnowione dzięki naturalnemu przyrostowi drzew.

 • Invisible store of happiness
  • RZEŹBA Z DREWNA O MNIEJSZYM WPŁYWIE NA ŚRODOWISKO NIŻ iPhone

   AHEC przeprowadza Ocenę Cyklu Życia (Life Cycle Assessment – LCA) dla każdego projektu, w który się angażuje, aby podkreślić pozytywny wpływ drewna na środowisko naturalne. Dzięki temu wiemy, że Sebastian Cox i Laura Ellen Bacon wyemitowali mniej węgla przy tworzeniu rzeźby „Invisible Store of Happiness” niż potrzeba go do produkcji jednego iPhone’a 6. Warto podkreślić, że rzeźba miała 2,8 metra wysokości i 4,4 metra szerokości.

 • American-Hardwood-Environmental-Profile_carousel.jpg
  • PROFIL ŚRODOWISKOWY AMERYKAŃSKIEGO DREWNA LIŚCIASTEGO (AHEP)

   Profil Środowiskowy Amerykańskiego Drewna Liściastego (AHEP) to system on-line, który pozwala kupującym spełniać wymogi Rozporządzenia UE w sprawie drewna (EUTR) i innych podobnych regulacji. AHEP to tylko jeden ze sposobów, w jaki chronimy wartość i reputację legalnie pozyskiwanego amerykańskiego drewna liściastego na rynkach światowych.

Profil Środowiskowy

INFORMACJE OGÓLNE

Amerykańskie drewno liściaste jest pozyskiwane zgodnie z prawem, zasadami zrównoważonej gospodarki i założeniem minimalnego wpływu na środowisko naturalne. Wiemy to z następujących opracowań i dokumentów:

 • „Ocena wyrębu zgodnego z prawem i zgodności eksportu amerykańskiego drewna liściastego z zasadami zrównoważonej gospodarki” (Lawful Harvesting & Sustainability of U.S. Hardwood Exports) zamówiona przez AHEC w firmie Seneca Creek Associates; z Oceny jasno wynika, że ryzyko przeniknięcia materiału pochodzącego z nielegalnych źródeł do łańcucha dostaw amerykańskiego drewna liściastego wynosi mniej niż 1%;
   
 • Program Analizy Inwentaryzacji Lasów prowadzony przez Służbę Leśną USA (Forest Service Forest Inventory and Analysis Program, FIA), dowodzący, że w latach 1953-2012 drzewostan gatunków liściastych w Stanach Zjednoczonych wzrósł z 5,2 miliarda m3 do 12,0 miliarda m3 (tj. o ponad 130%);
   
 • Stale prowadzone prace naukowe związane z oceną cyklu życia produkcji pod kątem wpływu na środowisko (Life Cycle Assessment, LCA), wykazujące, że ilość dwutlenku węgla zmagazynowana w amerykańskim drewnie liściastym z chwilą dostawy do dowolnego państwa na świecie niemal zawsze przekracza wielkość emisji związanej z pozyskaniem, przetworzeniem i transportem tego surowca.

W oparciu o powyższe i inne niezależnie źródła, AHEC opracowało internetowy system umożliwiający amerykańskim eksporterom dołączanie całościowego Profilu Środowiskowego Amerykańskiego Drewna Liściastego (American Hardwood Environmental Profile, AHEP) do każdej dostawy drewna na rynki całego świata.

Poniższe narzędzia internetowe umożliwiają szczegółowe zapoznanie się ze środowiskowym profilem amerykańskiego drewna liściastego:

 • Amerykański badacz lasu twardego – zawiera szczegółowe informacje na temat drzewostanu, przyrostu i wycinki w podziale na stany i hrabstwa dla terytorium całych Stanów Zjednoczonych;
 • Aamerykański profiler środowiska twardego – interaktywne narzędzie przeznaczone dla członków AHEC, stanowiące źródło informacji na temat oddziaływania branży na środowisko, w tym: emisji dwutlenku węgla, czasu koniecznego do odnowienia się zasobów leśnych, zakwaszenia i eutrofizacji, grubości drewna (tarcicy) oraz możliwości transportowych.

LEGALNY OBRÓT DREWNEM

Priorytetem dla AHEC jest zapewnienie, aby na świecie wartość i reputacja legalnie pozyskiwanego amerykańskiego drewna liściastego nie były naruszane przez konkurencyjne produkty z nielegalnych źródeł. Wspieramy proces ustawodawczy służący wprowadzaniu w życie zakazu obrotu nielegalnie pozyskanym drewnem i dostarczamy narzędzia potwierdzające niskie ryzyko pozyskiwania amerykańskiego drewna liściastego z nielegalnych źródeł.

ZGODNOŚĆ Z ZASADAMI ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI

Lasy są dynamicznymi ekosystemami, których skład gatunkowy zmienia się z upływem czasu – natomiast systematyczne prace inwentaryzacyjne prowadzone przez rząd federalny Stanów Zjednoczonych dowodzą, że w amerykańskich lasach odnotowuje się szybki przyrost niemal wszystkich gatunków drzew liściastych o zastosowaniach komercyjnych. Przyrost jest rozłożony równomiernie na terytorium całego kraju.

ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

Kwestie związane z ochroną środowiska można skutecznie ująć treścią specyfikacji materiałowych i „zielonych” projektów wyłącznie pod warunkiem zastosowania podejścia opartego na Ocenie Cyklu Życia produktu pod kątem jego wpływu na środowisko (Life Cycle Assessment, LCA). Metodologia LCA przewiduje zbieranie i ocenę danych ilościowych (wstępnych i końcowych) na temat surowca, wydatków energetycznych i odpadów dla pełnego cyklu życia danego produktu; jedynie pod warunkiem ujęcia wszystkich powyższych danych można określić wpływ produktu na środowisko naturalne. LCA ma uniwersalne zastosowanie dla wszystkich materiałów, zapewniając możliwość sporządzenia obiektywnych i naukowo uzasadnionych porównań ich faktycznego wpływu na środowisko. LCA jest również narzędziem umożliwiającym branży rozpoznanie najbardziej skutecznych sposobów ograniczania jej wpływu na środowisko w taki sposób, aby działania na rzecz ograniczenia jednego z czynników wpływu na środowisko, nie prowadziły do degradacji ekologicznej w innym obszarze.

PROFIL ŚRODOWISKOWY AMERYKAŃSKIEGO DREWNA LIŚCIASTEGO

AHEC opracowało prosty w użyciu system internetowy, umożliwiający amerykańskim eksporterom drewna liściastego dołączanie całościowego Profilu Środowiskowy Amerykańskiego Drewna Liściastego (AHEP) do każdej dostawy drewna na rynki całego świata.AHEC opracowało prosty w użyciu system internetowy, umożliwiający amerykańskim eksporterom drewna liściastego dołączanie całościowego Profilu Środowiskowy Amerykańskiego Drewna Liściastego (AHEP) do każdej dostawy drewna na rynki całego świata.