Gỗ cứng Hoa Kỳ bền vững: hướng dẫn về các loại gỗ

Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật đầy đủ có hình ảnh minh họa và toàn diện về các tính chất, đặc điểm và ứng dụng của các loại gỗ cứng Hoa Kỳ hiện đang được bán trên thị trường.

NGÀY PHÁT HÀNH:
CHI PHÍ Miễn phí
vietnamese species guide