Hướng Dẫn về Các Loại Gỗ cứng Mỹ Bền Vững

Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật đầy đủ có hình ảnh minh họa và toàn diện về các tính chất, đặc điểm và ứng dụng của các loại gỗ cứng Hoa Kỳ hiện đang được bán trên thị trường.

NGÀY PHÁT HÀNH:

CHI PHÍ Miễn phí
Vietnamese front cover

Order Publication

Complete the order form below to order your free copy.
*Required
Newsletter Would you like to subscribe to our newsletter for updates on new projects or publications?