Beoordeling impact

Als de levenscyclusinventarisatie van Amerikaans hardhout en concurrerende producten is samengesteld zal er een enorme hoeveelheid gegevens zijn dat bijvoorbeeld aantoont: hoeveel ton materiaal nodig is om een functionele eenheid te maken, hoeveel liter olie verbrand wordt om een functionele eenheid te vervoeren, hoeveel vervuiling uitgestoten wordt tijdens de productie van een functionele eenheid. Er zijn tevens gegevens van hoeveel elke functionele eenheid eindigt op de stortplaats, hoeveel wordt gerecycled of verbrand tegen het einde van de levenscyclus.

De volgende fase is om de omvang te beoordelen waartoe elk van deze gegevens bijdraagt aan de verschillende "impactcategorieën" van het milieu, zoals landdegradatie, global warming, acidiciatie of watervervuiling. Conform de standaard LCA-procedures omvat "impactbeoordeling" in de door AHEC gestarte studie drie stappen:

  • Classificatie: alle substanties worden op klasse gesorteerd volgens het effect dat ze hebben op de omgeving. Substanties die bijvoorbeeld bijdragen aan het broeikaseffect of die bijdragen aan het gat in de ozonlaag, zullen in twee klassen worden verdeeld. Bepaalde substanties zullen in meer dan één klasse worden geplaatst. NOx staat bijvoorbeeld bekend als giftig, zuurhoudend en als eutrofiëring veroorzakend.
  • Karakterisering: de substanties zullen binnen elke klasse worden bijeengevoegd om een effectscore op te kunnen stellen. Sommige substanties hebben een intenser effect dan andere. Daarom is het niet voldoende om alleen de hoeveelheden bij elkaar op te tellen en kan het noodzakelijk zijn om de wegingsfactoren in dit stadium toe te passen.
  • Normalisatie: deze stap wordt ondernomen om een beter begrip te krijgen van de relatieve omvang van een effect. Elk berekend effect voor de levenscyclus van een product zal worden afgezet tegen het bekende totale effect voor deze klasse. Er wordt verwacht dat de AHEC studie de Eco-indicatormethode gebruikt, die effecten vergelijkt met de effecten die veroorzaakt zijn door de gemiddelde Europeaan gedurende een jaar.
 

Related Pages: